Общинска избирателна комисия Роман


РЕШЕНИЕ
№ 135
Роман, 12.07.2020

ОТНОСНО: ОТНОСНО :Освобождаване на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и кметове но 27.10 2019 година

    Общинска Избирателна Комисия Роман

                    Р Е Ш Е Н И Е №135

                         12.07.2020 г.

ОТНОСНО :Освобождаване на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и кметове но 27.10 2019 година

          В Общинска Избирателна Комисия /ОИК/Роман е постъпило писмо с входящ №230 от 10.07.2020 година от Валери Стаменов в качеството му на председател на Общински съвет Роман с искане за прекратяване правомощията на Божидар Тодоров Нинов общински съветник в Общински съвет Роман от листата на  ПП ГЕРБ в избора за общински съветници и за кметове от 27.10 2019 година .Писмото е придружено от документ , доказващ настъпилите обстоятелства .

         ОИК Роман след като подробно разгледа фактическата обстановка по образуваната преписка приема , че са налице необходимите предпоставки за прекратяване на правомощията на Б . Нинов.

           Предвид горното и на основание член 30 , алинея 4 , точка 13 , от ЗМСМА и член 458 , алинея 1 от Изборния кодекс и във връзка с член 30 , алинея 7 от ЗМСМА

                                                  ОИК Роман

                                                        РЕШИ:

          ПРЕКРАТЯВА правомощията на Божидар Тодоров Нинов като общински съветник в Общински съвет Роман в мандат 2019година-2023година .

          Обявява за общински съветник в Общински съвет Роман в мандат 2019-2023година следващия в листата на ПП ГЕРБ за изборите за общински съветници и за кметове от 27.10.2019 година , а именно Петко Вълчев Петков с ЕГН……………. , под номер пет в листата на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и за кметове от 27.10.2019 година за мандат 2019-2023година

             На лицето да се издаде удостоверение /приложение 98-МИ/ от изборните книжа

              Решението подлежи на оспорване по реда на член 459 от Изборния кодекс в седемдневен срок от обявяването му чрез ОИК Роман пред Административен съд Враца .

              Заверено копие от Решението да се предостави на председателя на Общински съвет Роман . Указва на председателя на Общински съвет да уведоми ОИК Роман за датата на заседанието на съвета , в което обявения съветник  ще положи клетва .  

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

                                                                             СЕКРЕТАР :……………………………       .

 

 

   

 

 

Председател: Марин Иванов Връбчев

Секретар: Йоана Павлинова Петрова

* Публикувано на 12.07.2020 в 14:22 часа

Календар

Решения

  • № 137 / 19.05.2022

    относно: ОТНОСНО: Обявяване на страницата на ОИК Роман списък А и Б на кандидатите за общински съветници от проведените МИ на 27.10.2022 година

  • № 136 / 03.05.2022

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪК А И СПИСЪК Б С ИМЕНА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ МИ НА 27.10.2019Г

  • № 135 / 12.07.2020

    относно: ОТНОСНО :Освобождаване на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и кметове но 27.10 2019 година

всички решения